GOEYVAERTS R. bvba

Havengebonden kraanwerk en on/bemande machine-verhuur

Hamburgstraat 22 – 2030 Antwerpen

 Tel: 0032-(0)3.485.81.02 – Fax: 0032-(0)3.540.09.70

BTW: 0881.069.608 – e-mail: kranen@goeyvaerts-r.be

 BELEIDSVERKLARING

 Goeyvaerts R. bvba is een betrouwbare partner en is gespecialiseerd in dienstverlening en verhuur van allerhande machines (o.a. kranen, bobcats, haventrekkers, …) die nodig zijn bij laden en/of lossen van schepen en aanhorend transport en/of stockage-behandeling van goederen, met als doelgroepen: havenbedrijven en industrie.

 De bedrijfscultuur van Goeyvaerts R. bvba is gericht op tevreden werknemers en tevreden klanten door het nastreven van kwaliteit en veiligheid. Het is ons streven, zowel voor eigen personeel als voor derden, alle voorziene gevaren te elimineren welke zouden kunnen leiden tot persoonlijk letsel, beroepsziekte, brand, schade aan eigendommen en milieu.

 Al onze inspanningen zijn erop gericht om ongevallen en incidenten te voorkomen of om de gevolgen hiervan tot een minimum te beperken.

 Het veiligheidsbeleid is gebaseerd op het voorkomingsbeleid:

 Goeyvaerts R. bvba wil voorkomen dat risico’s zich in het bedrijf kunnen voordoen en neemt daarvoor preventieve maatregelen. Daarnaast wordt er bij Goeyvaerts R. bvba uitgegaan van het principe van een adequaat reactiebeleid: 

Snelle en juiste correctieve maatregelen om de continue verbetering te verzekeren.

Eenpreventief alcohol- en drugsbeleid maakt eveneens deel uit van het Goeyvaerts R.-beleid.

Goeyvaerts R bvba onderkent dat werk gerelateerd gebruik van alcohol of drugs één van de factoren is die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers en hun omgeving negatief kunnen beïnvloeden.

Daarnaast kan het ook een negatieve impact hebben op de productiviteit en de kwaliteit van het werk en kan het imago van Goeyvaerts R. bvba erdoor geschaad worden.

Met betrekking tot het preventief beleid inzake werk gerelateerd gebruik van alcohol en drugs willen wij een beroep doen op het gezond verstand en een verantwoordelijk gedrag van al onze medewerkers en eventuele andere op de werkplek aanwezige personen.

 

Wij verwachten van ons leidinggevend personeel in deze een voorbeeldrol en een passend optreden ten aanzien van hun medewerkers in probleemsituaties.

Goeyvaerts R. bvba is van oordeel dat in de huidige situatie en onderlinge verhoudingen er geen nood is aan het uitwerken van gedetailleerde regels en voorschriften. We rekenen erop dat de bestaande afspraken rond het functioneren van medewerkers en leidinggevend personeel voldoende mogelijkheden bieden om gepast op te treden voor zover dit nodig zou zijn.

 

Ons streefdoel is om door het gericht toepassen van verbetermanagement, de kwaliteit en de veiligheid van onze medewerkers en derden te verhogen. Het is onze overtuiging dat ongevallen kunnen worden beheerst door een goed beleid, gecombineerd met een actieve betrokkenheid van ALLE werknemers.

 

Beheersing van ongevallen en voorkomen van schade aan het leefmilieu is een directe verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding EN de werknemers SAMEN. Wij vertrouwen erop dat iedereen op elk niveau zich persoonlijk betrokken voelt bij de veiligheid, gezondheid en milieu binnen ons bedrijf en dat iedereen zijn taken en verantwoordelijkheden op zich neemt als een vanzelfsprekendheid.

                           

 

Rudi Goeyvaerts - Zaakvoerder

Antwerpen, 01/12/2018